Montgomeryshire and Glyndŵr deserves a fresh start. I believe that everyone in our constituency deserves a stronger, fairer, and greener Wales.

I will always be guided by what I believe in, and if elected as your MP for Montgomeryshire and Glyndŵr, I will work day in and day out to make sure our constituencies’ voice is heard, and deliver the change we need.

If elected your MP, I will:

  1. Ease the cost of living crisis ripping through our communiy
  2. Deliver green investment to cut energy bills for good and create new, skilled jobs
  3. Provide real opportunities, here at home, for all our young people
  4. Modernise our NHS, reducing waiting times and bringing care closer to home
  5. Fight for fairer funding for Wales after rampant Tory inflation

 

Mae Maldwyn a Glyndŵr yn haeddu dechrau newydd. Dwi credu pawb yn ein hetholaeth yn haeddu Cymru gryfach, decach a gwyrddach.

Bydda i wastad yn cael fy arwain gan beth rwy credu ynddo yn cael fy arwain gan yr hyn yr wyf yn credu ynddo, ac os caf fy ethol yn AS dros Faldwyn a Glyndŵr, byddaf yn gweithio ddydd ar ôl dydd i sicrhau bod llais ein hetholaethau yn cael ei glywed, a chyflawni’r newid sydd ei angen arnom.

Os caf fy ethol yn AS, fe wnaf:

  1. Lleihau’r argyfwng costau byw sy’n rhwyog’n cymuned
  2. Cynnig buddsoddiad gwyrdd er mwyn torri biliau ynni am byth, gan greu swyddi newydd
  3. Cynnig cyfleon go iawn, yma yng ein cymuned, ar gyfer ein hieuenctid
  4. Moderneiddio ein GIG, gan leihau amseroedd aros a ddod â gofal yn nes at adref
  5. Brwydro am gyllid tecach I Gymru ar ôl chwyddiant y Toriad

 

Wales
Wales' Future / Dyfodol Cymru
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search