Steve Witherden in Acrefair
Steve Witherden in Acrefair

I’m Steve Witherden and I’m asking for your support to be the first Welsh Labour Member of Parliament for Montgomeryshire & Glyndŵr.

I’m standing because as a teacher, I see the devastating consequences of Tory cuts every day in my job. That gives me the knowledge and the experience to help the next Labour Government reverse that damage in power. 

Like you, I know that not only do we need a Labour MP to get rid of the Tories, but we need a Labour MP who will ensure Montgomeryshire and Glyndŵr stays Labour. And like you, I live here, so I understand our community and its needs. 

With your support, we can beat the Tories here, and make sure our seat stays Labour for years to come.

When asking for your support, I think it is important to let you know both about my vision for a better Montgomeryshire & Glyndŵr and also about my Labour values.

From Chirk, Rhos & Ruabon, to Machynlleth and Welshpool and everywhere in between, as your MP, I will fight on the local issues that matter most to you and your community. 

And on a national level, you can always count on me to stand up for our shared Labour values – the ones that will guide me every time I vote in Parliament.

Steve Witherden yn Llanymynech
Steve Witherden yn Llanymynech

Steve Witherden ydw i ac rwy’n gofyn am eich cefogaeth i fod yn ymgeisydd Llafur Cymru nesaf ar gyfer Sir Drefaldwyn a Glyndŵr.

Rwy’n sefyll oherwydd, fel athro, rwy’n gweld canlyniad dinistriol toriadau’r Torïaid bob dydd yn fy swydd. Mae hynny’n r rhoi’r wybodaeth a’r profiad i mi i helpu’r Llywodraeth Lafur nesaf wrthdroi’r difrod hwnnw.

Fel chithau, gwn nid yn unig fod angen AS Llafur i gael gwared o’r Torïaid, ond fod hefyd angen AS Llafur fydd yn sicrhau bod Sir Drefaldwyn a Glyndŵr yn aros yn Llafur. Ac fel chi, rydw i’n byw yma, felly rydw i’n deall ein cymuned a’i hanghenion.

Gyda’ch cefnogaeth chi, gallaf guro’r Torïaid yma, a gwneud yn siŵr bod ein sedd yn aros yn un Llafur am flynyddoedd i ddod. Wrth ofyn am eich cefnogaeth, credaf ei bod yn bwysig rhoi wybod i chi am fy ngweledigaeth ar gyfer gwella Sir Drefaldwyn a Glyndŵr ac hefyd am fy ngwerthoedd Llafur.

O’r Waun, Rhos a Rhiwabon i Fachynlleth a’r Trallwng, a phob man arall, fel eich AS, fe wna i frwydro dros y materion lleol sydd o bwys i chi a’ch cymuned.

Ac ar lefel genedlaethol, gallwch chi bob amser ddibynnu arnaf i sefyll dros y gwerthoedd Llafur yr ydym yn rhannu- y rhai fydd yn fy arwain bob tro y byddaf yn pleidleisio yn San Steffan.

Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search